Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en richtlijnen Peter’s Stalling

Toepasselijkheid.

 • De algemene voorwaarden en richtlijnen zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten door Jona bv. (Verder Peter’s Stalling genoemd)
 • Iedereen die een voorwerp stalt bij Jona bv wordt aanzien als huurder en moet voldoen aan deze overeenkomsten en de algemene voorwaarden en richtlijnen.
 • Wanneer beide partijen de overeenkomst tekenen is deze bindend vanaf datum van ondertekening, huurperiode gaat in op begindatum.
 • Alle persoonlijke gegevens worden behandeld volgens het privacy beleid, dit kan ten alle tijden bekeken worden op www.petersstalling.be
 • De huurder verklaart bij het ondertekenen een exemplaar van deze overeenkomst en van de Algemene voorwaarden en richtlijnen ontvangen te hebben.
 • De overeenkomst kan door beide partijen opgezegd worden mits het respecteren van de opzegtermijn. Het opzeggen betekent enkel het niet verlengen van het contract, er worden geen tegoeden terugbetaald voor het vroegtijdig beëindigen.

 

Openingstijden en contractduur.

 • Contracten starten op het moment van ondertekening, de huurperiode begint op de begindatum van deze periode, deze kan verschillend zijn als datum ondertekening.
 • Alle contracten worden afgesloten voor de periode vermeld op de overeenkomst, en worden stilzwijgend verlengd met dezelfde periode bij niet tijdig opzeggen.
 • Enkel jaarcontracten kunnen opgezegd worden, min. twee maand voor einddatum.
 • Enkel jaarcontracten worden stilzwijgend verlengd bij niet tijdig opzeggen.
 • Openingsuren zijn terug te vinden op www.petersstalling.be en kunnen ten alle tijden aangepast worden door Peter’s Stalling.
 • Afwijkende uren en dagen zijn bespreekbaar en onderling af te spreken.
 • Ongeacht de openingsuren moet het binnen brengen of afhalen van een voorwerp altijd minstens 24u op voorhand gemeld worden.
 • Het afhalen en binnenbrengen van het voertuig kan enkel gebeuren na afspraak. Deze afspraak, met opgave van dag en uur, moet minstens 24 uur vooraf gemaakt worden. Op de afgesproken dag en uur zorgen wij dat de stalling bereikbaar is. Na het afgesproken uur blijven wij één uur ter beschikking, indien ons geen vertraging wordt gemeld staat het ons vrij de stalling te sluiten.

 

Tarieven en betalingen

 • De tarieven worden vooraf besproken en de huurder verklaard zich hiermee akkoord.
 • De verhuurder heeft het recht de tarieven aan te passen, de huurder wordt hiervan op de hoogte gebracht en heeft het recht het contract uit te doen aan de oude tarieven.
 • Voor jaarcontracten is er de mogelijkheid om maandelijks of jaarlijks te betalen.
 • Alle betalingen moeten gebeuren voor de aanvang van de huurperiode, dit houd in de jaarlijkse betalingen moet betaald zijn voor de aanvang van het jaar, de maandelijkse betalingen moeten gebeuren voor de aanvang van iedere maand.
 • De verhuurder heeft het recht het voorwerp onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde bedrag voldaan is, eventueel met opslag van kosten en intresten.
 • Indien er niet tijdig betaald wordt zal er 10% intrest in rekening worden gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door de verhuurder op de huurder verhaald worden.
 • Indien het voorwerp zes maand in de stalling verblijft zonder de nodige huurgelden te betalen heeft Peter’s Stalling het recht het voorwerp te verwijderen uit de stalling. De bijhorende kosten hiervoor zoals sleepkosten en stortkosten worden verhaald op de huurder.

 

Aansprakelijkheid en verzekeringen.

 • De huurder is verplicht een verzekering (Ba) af te sluiten voor de voorwerpen die gestald worden, indien het gaat over vaste plaatsen met vrij in en uit.
 • De huurder verklaart zich akkoord dat het stallen van het voorwerp geschiedt voor eigen rekening.
 • Bij ondertekening van de overeenkomst ontneemt de huurder alle aansprakelijkheid van de verhuurder en stelt deze vrij van enige vervolging.
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, onder meer ten gevolgen van hagel, storm, brand, diefstal, enz …
 • Bij het binnen brengen of afhalen van het voorwerp kan er een document ‘Toestand van het voorwerp’ opgemaakt worden op vraag van de huurder. Wanneer dit document ontbreekt kan de huurder nooit enige schade verhalen op verhuurder.
 • Voorwerpen mogen nooit achtergelaten worden zonder dat verhuurder aanwezig is zodat ze niet onbewaakt en in open plaatsen achterblijven. Schade hier uit voortvloeiend kan nooit verhaald worden op de verhuurder.

 

Huisregels

 • Voorwerpen worden achtergelaten in de loods en ook daar terug opgehaald. Alle getrokken voorwerpen, zowel jaar- als winterstalling, worden door de verhuurder in en uit de stalling gebracht. De rijdende voertuigen voor de winterstalling worden eveneens door de verhuurder in en uit de stalling gebracht, hiervoor is het nodig dat de contactsleutel bij de verhuurder blijft.
 • De getrokken voertuigen mogen enkel een disselslot en/of wielklem hebben als de verhuurder in het bezit is van de sleutel. Het is ook de verhuurder die deze sloten aanbrengt.
 • Bij het afhalen wordt het voertuig klaargezet door de verhuurder, eventueel gereinigd aan de buitenzijde. Indien huurder dit niet wenst dient hij dit te melden bij het binnenbrengen.
 • Wanneer de huurder zelf het voertuig reinigt moet dag en uur afgesproken worden met verhuurder.
 • Er wordt een compressor en hogedruk reiniger ter beschikking gesteld.
 • Bij het afsluiten van de overeenkomst ontvangt de huurder een stalling bewijs. Dit bewijs moet altijd meegebracht worden bij afhalen van het voorwerp (overeenkomst)
 • Er mogen geen gevaarlijke goederen zoals gasflessen en dergelijke achter gelaten worden in de voorwerpen.
 • Er mogen geen werken van eender welke aard uitgevoerd worden op de stalling plaatsen, indien gewenst word daar een ruimte voorzien op afgesproken dag en uur.
 • Er mag niet gerookt worden in de stalling.
 • De afgesproken dagen en uren voor binnen brengen en afhalen moeten gerespecteerd worden, dit is aangenaam voor beide partijen.
 • De verhuurder stelt zich soepel op voor het binnen brengen en afhalen van voorwerpen, doch niet alles en altijd is mogelijk, daarom graag tijdig en goede afspraken maken.