Privacybeleid

1. Definities

Wetgeving Persoonsgegevens

betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2.1. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor Ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2. Peter’s Stalling (“Wij” of “Ons” of “Onze”), is een Belgische onderneming met vestiging te Groot-Veldweg 4, 3540 Herk de Stad en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0875.479.438. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website www.petersstalling.be of op eenvoudig verzoek.

2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

3. Persoonsgegevens

3.1. Wij zullen volgende persoonsgegevens over u verwerken:

  • Identificatiegegevens van uzelf en uw familieleden (voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, etc.);
  • Transactiegegevens (gekochte producten, bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, etc.).

3.2. U verklaart geen gegevens te zullen verstrekken die door Ons niet worden opgevraagd.

4. Doeleinden van de verwerking en wettelijke basis

4.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden en bijhorende wettelijke gronden:

Verwerkingsdoeleinden Wettelijke basis
Het verkopen van online evenemententickets of abonnementen. • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
Verkoop van producten via Onze webshop. • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
Het versturen van promotionele berichten of informatie over (i) Onze diensten en (ii) over Onze evenementen en initiatieven die direct of indirect verband houden met Onze kernactiviteiten (“direct marketing”). • Soft-opt-in (zie verder artikel 4.4).

• Uw toestemming (zie verder artikel 4.4).

Het nemen van foto’s van u individueel of in groep, ten einde verslag uit te brengen over de sfeer, beleving en activiteiten op Ons domein; om deze te gebruiken voor interne doeleinden; en te gebruiken in Onze communicaties, reclame en direct marketing berichten (bv. in nieuwsbrieven, jaarverslagen, folders, op affiches, op onze website, etc.). • Uw toestemming die u verleent aan de betrokken fotograaf.

• Ons gerechtvaardigd belang om verslag uit te brengen over de persoonlijke beleving die een bezoek aan Ons domein met zich meebrengt.

4.2. Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

4.3. Het versturen van direct marketing via bijvoorbeeld e-mail of SMS, is in sommige gevallen toegestaan zonder dat u uw toestemming hiervoor heeft verleend, bijvoorbeeld omdat wij uw elektronische contactgegevens hebben verkregen in de context van de verkoop van producten of diensten en omdat onze commerciële berichten betrekking hebben op onze eigen soortgelijke producten of diensten (“Soft-opt-in”). U kunt zich te allen tijde verzetten om verder Onze direct marketingberichten te ontvangen door op “UITSCHRIJVEN” te klikken. De uitschrijfmogelijkheid is in elke direct marketingmail voorzien. U kunt eveneens uw voornemen om u uit te schrijven sturen naar info@petersstalling.be.

4.4. Om andere direct marketing dan diegene beschreven in bovenstaand artikel te ontvangen, kunt u uw toestemming verlenen door “IK GA AKKOORD” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. Indien u jonger dan 16 jaar bent, kunt u niet rechtmatig uw toestemming aan Ons verlenen zonder machtiging van uw ouder of voogd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

5. Ontvangers van Persoonsgegevens

5.1. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden entiteiten (bijv. de Provincie Limburg), en dienstverleners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy.

5.2. Onze dienstverleners zijn onder meer, maar niet beperkt tot marketingbureaus, IT-dienstverleners, betalingsdienstverleners, etc.

5.3. Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.

5.4. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Onze organisatie mogen Wij uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

6. Doorgifte van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Periode waarbinnen Wij Persoonsgegevens zullen bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren (i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen dit op regelmatige tijdstippen aftoetsen en zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen na een periode van twee (2) na het verstrijken van de laatste van bovenvermelde termijnen.

8. Uw Rechten

8.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

8.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar info@petersstalling.be of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website werd geïmplementeerd.

9. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en desgevallend uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4.4 van deze Privacy Policy.

 

Meest recente berichten